Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. ในแถบผู้ดูแลระบบทางด้านขวา คลิกที่ Users

  2. มีตัวเลือกเมนูด้านซ้าย : Setup Organizations, Setup Groups และ Setup Users


  3. การอินทิเกรตกับระบบภายนอก เช่น LDAP หรือ Active Directory จะสามารถใช้งานได้ผ่านทางปลั๊กอิน ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้ด้วยการเลือก Directory Manager Settings หลังจากคลิกที่ปุ่ม Settings ที่แถบผู้ดูแลระบบ

 

 

 

ช่วยให้การตั้งค่าขององค์กรหนึ่งหรือหลายองค์กรที่มีแผนก ลำดับ และโครงสร้าง