Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Thai

ให้สร้างปลั๊กอินของเรา เมื่อกระบวนการสร้างเสร็จสิ้นเราจะพบไฟล์ "not_permission-5.0.0.jar" ถูกสร้างขึ้นภายใต้ไดเรกทอรี "not_permission / target" จากนั้นให้อัปโหลด jar ปลั๊กอินไปที่ Manage Plugins หลังจากอัปโหลดไฟล์ jar ตรวจสอบอีกครั้งว่าปลั๊กอินถูกอัปโหลดและเปิดใช้งานอย่างถูกต้อง


Image Modified

Let us open an userview and change one of the category permission to Not Permission. We will want the current user not in a "Managers" group.

Thai

ให้เราเปิดมุมมองผู้ใช้และเปลี่ยนหนึ่งในหมวดหมู่การอนุญาตเป็นไม่อนุญาต เราต้องการให้ผู้ใช้ปัจจุบันไม่อยู่ในกลุ่ม "Managers"


Image Modified

Image Modified

Image Modified

After done the configuration and save the userview. Let us test it. First, check the admin user is not in "Managers" group.

Thai

หลังจากเสร็จสิ้นการกำหนดค่าและบันทึก userview ให้เราทดสอบมัน ก่อนอื่นให้ตรวจสอบผู้ใช้ผู้ดูแลระบบไม่ได้อยู่ในกลุ่ม "Managers"


Image Modified

Check the userview, the "Personal" category configured with not in "Managers" group is shown correctly.

Thai

ตรวจสอบ userview หมวดหมู่ "ส่วนบุคคล" ที่กำหนดค่าโดยไม่ได้อยู่ในกลุ่ม "ผู้จัดการ" จะแสดงขึ้นอย่างถูกต้อง


Image Modified

Now, assign the "admin" user to "Managers" group.

Thai

ตอนนี้กำหนดผู้ใช้ "admin" ให้กับกลุ่ม "ผู้จัดการ"


Image Modified

The "Personal" category is now disappeared.

Thai

หมวดหมู่ "ส่วนบุคคล" หายไปแล้ว


Image Modified

8. Take a step further, share it or sell it

...