Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Thai

ในแท็บกระบวนการของแอป Joget ของคุณรูปภาพของกระบวนการของคุณจะถูกสร้างและอัปเดตภายใต้สถานการณ์บางอย่าง (เช่นการปรับปรุงไดอะแกรมกระบวนการ) รูปภาพอาจไม่ถูกสร้างขึ้นในบางสถานการณ์

ข้อความด้านล่างจะยังคงเหมือนเดิมเป็นระยะเวลานานหรือคุณอาจได้รับภาพว่างเปล่าหากการสร้างล้มเหลว


Image Modified
Figure 1: Process thumbnail not being generated

...