Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Thai

ในการออกแบบกิจกรรมรูปแบบทั่วไปหลักสูตรต่อไปของการกระทำมักจะถูกกำหนดโดยใช้หนึ่งในเขตข้อมูลฟอร์ม เราสามารถดูตัวอย่างได้จากภาพหน้าจอด้านล่าง


Image Modified

Figure 1: Approval Form Generated Using Generate Process - Approval Process

...

Thai

รูปที่ 1: แบบฟอร์มการอนุมัติที่สร้างโดยใช้ Generate Process - Approval Process

ด้วยการใช้สคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์เราสามารถเปลี่ยนวิธีการตัดสินใจจากกล่องเลือกเป็นปุ่มแต่ละปุ่มตามที่แสดงในภาพด้านล่าง

Image Modified

Figure 2: Decision Making Buttons

...

Thai

รูปที่ 2: ปุ่มตัดสินใจ

การออกแบบนี้อาจปรับให้เหมาะกับฐานผู้ใช้ที่เคยใช้ระบบที่มีการออกแบบคล้ายกันมาก่อน

ในการใช้การออกแบบนี้เราจะต้องได้รับ "ชื่อ" ของช่องที่เลือกก่อน โปรดดูภาพหน้าจอด้านล่าง

Image Modified

Figure 3: Identifying Element Name

...