Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Thai

อัพเดตอินสแตนซ์กระบวนการทำงานที่มีอยู่เป็นโฟลว์กระบวนการที่ใหม่กว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

English
There are 2 situations, as described below:
Thai

มี 2 ​​สถานการณ์ดังอธิบายด้านล่าง:

...