From Joget, one can invoke calls to external services through the use of the Process Tools below:-


จาก Joget เราสามารถเรียกใช้การโทรไปยังบริการภายนอกผ่านการใช้เครื่องมือกระบวนการด้านล่าง: -