Definition
Run Process ตัวเลือกนี้ที่มีอยู่ในแท็บกระบวนการช่วยให้ผู้ดูแลระบบ / ผู้ออกแบบแอปเริ่มต้นกระบวนการอินสแตนซ์ของกระบวนการที่แสดงในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว กรณีการใช้งานที่ตั้งใจคือการตรวจสอบกระบวนการก่อนที่จะเผยแพร่แอพ
  • No labels