Definition
Tomcat Logs ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูบันทึกที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบจากเว็บเบราเซอร์ได้อย่างง่ายดาย


ภาพที่ 1: Tomcat Logs
ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูบันทึกที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบจากเว็บเบราเซอร์ได้อย่างง่ายดาย

  • No labels