Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Thai

นี่เป็นแอปพลิเคชันตัวอย่างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงการใช้งาน Subflow กับแต่ละกระบวนการที่ยังคงตั้งค่าตารางแบบฟอร์มของตัวเอง


Steps

Image AddedImage Removed
Figure 1: Process A

...

Thai

รูปที่ 1: กระบวนการ A

กระบวนการ A จะเรียกใช้กระบวนการ B เมื่อตรงตามเงื่อนไข


Image AddedImage Removed
Figure 2: Process A's Subflow entity Properties

Thai

รูปที่ 2: คุณสมบัติเอนทิตี Subflow ของกระบวนการ


Image RemovedImage Added

Figure 3: Process B (Subflow) Properties

...

Thai

รูปที่ 3: คุณสมบัติกระบวนการ B (Subflow)

ตัวแปรเวิร์กโฟลว์จากกระบวนการ A (สถานะ A) (ดูรูปที่ 2) จะถูกส่งผ่านไปยังกระบวนการ B (สถานะ B) (ดูรูปที่ 3) และจะถูกส่งคืนเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการย่อย (กระบวนการ B) เนื่องจากตั้งค่าเป็น "ใน และออก "


Image AddedImage Removed
Figure 4: Process B

...

Thai

รูปที่ 3: กระบวนการ B

เมื่อเสร็จสิ้นการ "อนุมัติ B" ในกระบวนการ B ตัวแปรเวิร์กโฟลว์จากกระบวนการ B (สถานะ B) จะถูกส่งกลับไปยังกระบวนการ A (สถานะ A)


Image AddedImage Removed
Figure 5: Form Table Setup

Thai

รูปที่ 5: การตั้งค่าตารางแบบฟอร์ม


Image AddedImage Removed
Figure 6: Demo of the Workflow

...