หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ Docker เพื่อการติดตั้งที่ง่ายยิ่งขึ้น

คำแนะนำต่อไปนี้ใช้สำหรับ Debian หรือ Ubuntu Linux สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux รุ่นอื่น โปรดปรับการตั้งค่าให้สอดคล้อง

 1. ติดตั้ง Java Runtime Environment (JRE) หรือ Java Development Kit (JDK) เวอร์ชั่น 7 หรือสูงกว่า

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install default-jre
 2. ติดตั้ง MySQL เซิฟเวอร์เวอร์ชั่น 5.5 หรือสูงกว่า

  sudo apt-get install mysql-server
  sudo service mysql start
 3. สร้างไดเร็กทอรีใหม่สำหรับการติดตั้ง

  mkdir joget
  cd joget
 4. ทำการดาวน์โหลด Joget Workflow Linux tar.gz bundle จาก http://www.joget.org/download

 5. แตกไฟล์ Linux tar.gz

  tar xvfz joget-enterprise-linux-x.x.x.tar.gz 
  cd joget-enterprise-linux-x.x.x
 6. รัน Apache Tomcat application server

  ./tomcat8.sh start
 7. ดูที่ไฟล์ Apache Tomcat log เมื่อรันเสร็จจะปรากฏข้อความ "Server startup in XXXX ms"

  tail -f apache-tomcat-8.0.20/logs/catalina.out
 8. การเข้าถึง App Center ไปที่ http://localhost:8080/jw

 9. การตั้งค่าฐานข้อมูล.

  สำหรับ Community Edition คุณจะต้องลบไฟล์ที่กำหนดค่าแหล่งข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะตั้งค่าฐานข้อมูล:

  rm wflow/app_datasource.properties

 

 • No labels