1. สร้างฐานข้อมูลใหม่ใน SQL Server ชื่อ jwdb (หรือชื่ออื่นที่ต้องการ)
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า user ที่ใช้สามารถเข้าถึง "jwdb" ได้
  3. ดาวน์โหลด jwdb-mssql.sql และนำเข้า "jwdb" ซึ่งจะเป็นการนำเข้าโครงสร้างตารางฐานข้อมูลที่จำเป็นของ Joget Workflow ลงใน "jwdb"
  4. ในโฟลเดอร์ joget-installation-directory/wflow/ สร้าง datasource profile ใหม่ - app_datasource-mssql.properties
  5. เปิดไฟล์ joget-installation-directory/wflow/app_datasource-mssql.properties บนโปรแกรม text editor หรือโปรแกรมอื่นๆ จากนั้นเพิ่มข้อความตาม รูปที่ 1 ด้านล่าง คุณอาจต้องแก้ไขการกำหนดค่า (เช่น datasource URL, username, password) ตามสภาพแวดล้อมของ SQL Server
  6. เปิดไฟล์ joget-installation-directory/wflow/app_datasource.properties บนโปรแกรม text editor หรือโปรแกรมอื่นๆ และแก้ไขข้อความตาม รูปที่ 2 ด้านล่าง ขั้นตอนนี้จะเป็นการเปิดใช้งาน datasource profile ที่ชื่อว่า "mssql"
  7. รัน Joget ใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 1: การตั้งค่า Datasource Profile

workflowDriver=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
workflowUrl=jdbc\:sqlserver\://host\:1433;DatabaseName\=jwdb;SelectMethod\=cursor
workflowUser=username
workflowPassword=password

คุณอาจต้องแก้ไขการกำหนดค่า เช่น datasource URL, username, password

ขั้นตอนที่ 2: datasource.properties

currentProfile=mssql

ขั้นตอนที่ 3: การเปิดใช้งาน TCP/IP บน Microsoft SQL Server 2005

ในการเชื่อมต่อ Microsoft SQL Server จากระยะไกล (เช่น JDBC datasource) ต้องทำการเปิดใช้งาน TCP/IP โดยปกติ Microsoft SQL Server 2005 Express ค่า TCP/IP จะถูกตั้งค่าเริ่มต้นอยู่ที่ "ปิดการใช้งาน"

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน TCP/IP บน Microsoft SQL Server 2005:

  1. ใน Microsoft SQL Server 2005 -> Configuration Tools, เปิด 'Microsoft SQL Server Configuration Manager'
  2. ที่ ‘SQL Server 2005 Network Configuration’ จากนั้นคลิก ‘Protocols for <Instance Name>’.  <Instance Name> คือชื่อฐานข้อมูลที่ถูกเรียกโดย Joget Workflow.
  3. คลิกขวาที่ ‘TCP/IP’ และคลิก ‘Enable’ จากนั้นไอคอนโปรโตคอลจะเปลี่ยนเพื่อแสดงว่าโปรโตคอลถูกเปิดใช้งาน
  • No labels