การตั้งค่าเพื่อเปลี่ยน Default Datasource

  1. ค้นหาไฟล์ app_datasource-default.properties ในโฟลเดอร์ wflow (/home/myaccount ใน Linux และ /Documents และ Settings/myaccount ใน Windows).
  2. เปิดไฟล์โดยใช้โปรแกรม text editor หรือโปรแกรมอื่นๆ
  3. ทำการแก้ไขข้อมูลตามต้องการ เช่น username, password, connection URLs เป็นต้น
  4. บันทึกและรัน Joget ใหม่อีกครั้ง.

การแก้ไข Datasource Profiles

หากคุณต้องการตั้งค่า datasource ไปยังที่ใหม่แบบถาวรหรือไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลไฟล์ app_datasource-default.properties เดิม คุณสามารถสร้าง datasource profile ใหม่ได้ โดยในโฟลเดอร์ wflow จะมี 2 ไฟล์สำหรับจัดการ datasource
ไฟล์ app_datasource.properties จะชี้ไปยังไฟล์ที่มีการกำหนดค่าของ datasource ปัจจุบันไว้ และไฟล์ app_datasources-default.properties จะมีรายละเอียดเช่น username, password, connection URLs
สำหรับการสร้าง datasource profile ใหม่ ให้ทำการสร้างไฟล์ที่มีชื่อนำหน้าด้วยคำว่า "app_datasources-"
ตัวอย่างกรณีถ้าคุณตั้งชื่อว่า "mynewprofile" มีขั้นตอนดังนี้

  1. สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ app_datasources-mynewprofile.properties ในโฟลเดอร์ wflow (/home/myaccount ใน Linux และ /Documents และ Settings/myaccount ใน Windows).
  2. แก้ไขไฟล์โดยใช้โปรแกรม text editor และระบุข้อมูลการเชื่อมต่อของคุณ จากนั้นบันทึกไฟล์
  3. เปิดไฟล์ app_datasources.properties และแก้ไขข้อมูลของ currentProfile ให้เป็น mynewprofile จากนั้นบันทึกไฟล์
  4. รัน Joget ใหม่อีกครั้ง.

การใช้งาน Joget กับ ฐานข้อมูลประเภทอื่น

Joget ยังช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้ฐานข้อมูลนอกเหนือจาก MySQL ที่เป็นฐานข้อมูลเริ่มต้น โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

Increase the Limit of Items/Elements in Form/Datalist/Userview Builder and Process Builder

In Joget Workflow, all your designed forms, datalists, userviews and also the process flows are stored in the database. The number of items/elements you can add in to your builder is actually limited by the database column that store the definition of your design. To increase the limit, you can do the following steps for each builder. 

The steps outlined below are applicable to MySQL database only. Please consult your database administrator for steps pertaining to other databases.  

1. Increase the "max_allowed_packet" setting in my.ini of MySQL for huge data. At the end of the my.ini file content, add this line:

max_allowed_packet=32M

2. Increase the limit of Process Builder (Workflow Designer); run the following SQL:

ALTER TABLE SHKXPDLData CHANGE XPDLContent XPDLContent LONGBLOB;
ALTER TABLE SHKXPDLData CHANGE XPDLClassContent XPDLClassContent LONGBLOB;

3. Increase the limit of Form Builder; run the following SQL:

ALTER TABLE app_form CHANGE json json LONGTEXT;

4. Increase the limit of Datalist Builder; run the following SQL:

ALTER TABLE app_datalist CHANGE json json LONGTEXT;

5. Increase the limit of Userview Builder; run the following SQL:

ALTER TABLE app_userview CHANGE json json LONGTEXT;

6. Increase the limit of Process Tool Plugin properties; run the following SQL:

ALTER TABLE app_package_activity_plugin CHANGE pluginProperties pluginProperties LONGTEXT;
  • No labels