แม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการในขณะนี้ แต่เราได้ทดสอบ Joget Workflow กับ PostgreSQL 9.1 แล้ว ถ้าคุณพบปัญหาใดๆ โปรดแก้ไขบทความนี้หรือโพสต์ใน Installation Discussions

  1. สร้างฐานข้อมูลใน PostgreSQL ตั้งชื่อ jwdb (หรือชื่ออื่นที่ต้องการ)
  2. ดาวน์โหลด jwdb-postgresql-v4.psql และโหลดไฟล์ SQL นี้ใส่ลงในฐานข้อมูล
  3. ใน joget-installation-directory/wflow/ สร้างไฟล์ datasource profile ใหม่ - app_datasource-postgresql.properties
  4. แก้ไข joget-installation-directory/wflow/app_datasource-postgresql.properties ใน text editor จากนั้นใส่เนื้อหาตามที่แสดงในภาพที่ 1 ด้านล่าง คุณอาจต้องแก้ไขการกำหนดค่า (เช่น datasource URL, database user/password) ตามข้อมูลของคุณ
  5. แก้ไข joget-installation-directory/wflow/app_datasource.properties ใน text editor และเปลี่ยนเนื้อหาตามที่แสดงในภาพที่ 2 ด้านล่าง นี่คือการเปิดใช้งาน datasource profile ชื่อ "postgresql"
  6. ดาวน์โหลดไดรเวอร์ PostgreSQL จาก http://jdbc.postgresql.org/download.html และคัดลอกลงใน joget-installation-directory/apache-tomcat-xxxx/lib
  7. รีสตาร์ท Joget Workflow server

ภาพที่ 1: การกำหนดค่า Datasource Profile

workflowUser=postgres
workflowPassword=postgres
workflowDriver=org.postgresql.Driver
workflowUrl=jdbc\:postgresql\://hostname/jwdb

คุณอาจต้องเปลี่ยน datasource URL, database user และ database user's password ตามนี้

ภาพที่ 2: datasource.properties

currentProfile=postgresql
  • No labels