1. สร้าง database schema ใน Oracle ตั้งชื่อว่า jwdb (หรือชื่ออื่นที่ต้องการ) ดังตัวอย่าง

  CREATE USER jwdb IDENTIFIED BY jwdb;
  GRANT connect, resource TO jwdb;
  GRANT create session TO jwdb;
  GRANT create table TO jwdb;
 2. ดาวน์โหลดไฟล์ jwdb-oracle.sql และนำเข้า "jwdb" schema ซึ่งจะเป็นการนำเข้าโครงสร้างตารางฐานข้อมูลที่จำเป็นของ Joget Workflow ลงใน "jwdb"
 3. ในโฟลเดอร์ joget-installation-directory/wflow/ สร้าง datasource profile ใหม่ - app_datasource-oracle.properties
 4. เปิดไฟล์ joget-installation-directory/wflow/app_datasource-oracle.properties บนโปรแกรม text editor หรือโปรแกรมอื่นๆ จากนั้นเพิ่มข้อความตาม รูปที่ 1 ด้านล่าง คุณอาจต้องแก้ไขการกำหนดค่า (เช่น datasource URL, username, password) ตามสภาพแวดล้อมของ Oracle
 5. เปิดไฟล์ joget-installation-directory/wflow/app_datasource.properties บนโปรแกรม text editor หรือโปรแกรมอื่นๆ จากนั้นเพิ่มข้อความตาม รูปที่ 2 ด้านล่าง ขั้นตอนนี้จะเป็นการเปิดใช้งาน datasource profile ที่ชื่อว่า "oracle"
 6. รัน Joget ใหม่อีกครั้ง

รูปที่ 1: การตั้งค่า Datasource Profile

workflowUser=jwdb
workflowPassword=jwdb
workflowDriver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
workflowUrl=jdbc\:oracle\:thin\:@hostname\:1521\:XE

คุณอาจต้องแก้ไขการกำหนดค่า เช่น datasource URL, username, password

รูปที่ 2: datasource.properties

currentProfile=oracle