ดำเนินการตาม -> การตั้งค่าสำหรับ MS SQL Server 2005 จนถึงขั้นตอนที่ 2 จากนั้น จากนั้นทำการเปิดพอร์ตที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อกับ Joget

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งาน TCP/IP บน Microsoft SQL Server 2012


รูปที่ 1: การกำหนดค่า Sql Server

 1. เปิดใช้งาน pipes และ TCP/IP
 2. เปิดหน้าต่างสำหรับตั้งค่าคุณสมบัติ TCP/IP


รูปที่ 2: IP2 - ตั้งค่า TCP/IP ภายใต้ Protocols สำหรับ SQLEXPRESS

 1. คลิกขวาที่ TCP/IP และเลือก Properties
 2. ไปที่ IP2, ตั้งค่า IP ของคุณ
 3. ลบค่า TCP Dynamic Ports


รูปที่ 3: IPALL - ตั้งค่า TCP/IP ภายใต้ Protocols สำหรับ SQLEXPRESS

 1. ไปที่ IPAll.
 2. ตั้งค่า TCP Dynamic Ports เป็นค่าว่าง
 3. ตั้งค่า TCP Port เป็น 1433


รูปที่ 4: รัน SQL Server Service ใหม่อีกครั้ง

 1. รันเซิฟเวอร์ใหม่อีกครั้ง


รูปที่ 5: ตรวจสอบพอร์ตโดยใช้ command prompt

 1. ตรวจสอบพอร์ตโดยใช้ command prompt โดยใช้คำสั่ง netstat -ao


รูปที่ 6: ตรวจสอบ instance ตาม PID

 1. ตรวจสอบว่า process instance โดยใช้คำสั่ง tasklist /fi "pid eq 4488"
 • No labels